ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวณัฐลักษณ์ อิสสระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2นายวิชัย นาคขำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ลาออกจากราชการ 
3นายวรวุฒิ สุขเอียดท้ายเหมืองวิทยาร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน
4นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ทับปุดวิทยาร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน